PROJEKT EU

9 sierpnia br. Wójt Gminy Abramów odebrał z rąk Marszałka Jarosława Stawiarskiego umowę na dofinansowanie projektu “Przebudowy i rozbudowy ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie” (numer projektu RPLU.06.04.00-06-0035/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wartość projektu: 2 566 023,13 zł dofinansowanie z UE 1 789 162,32 zł.